Friday, May 16, 2014

Qad kaffani

ىِّبَر ُملِع ىِناَفَكدَق

qod kafani i'lmu robbi

telah cukup bagiku ilmu tuhanku ىِراَيِتخاَو ىِلاَؤُس نِم

min su-aali wakhtiyaari

tentang permintaan dan usahaku ىِلاَهِتباَو ىِئَاعُدَف

fadu'aii wabtihaali

Maka doa serta permohonanku ىِراَقِتفاِب ىِلٌدِهاَش

syahidullil biftiqoori

Sebagai bukti kepada kefakiranku وُعدَا ِّرِّسلا اَذهِلَف

falihaadzaassirri ad'uu

Maka oleh karen rahasia itu aku berdoa ىِراَسَعَو ىِراَسَي ىِف

fi yasaari wa 'asaari

Pada saat senang dan susahku ىِرخَف َراَص ٌدبَعاَنَا

ana 'abduu shoro fakhri

Aku adalah hamba, menjadi kebanggaanku

ىِراَرِطضاَو ىِرقَف َنمِض

dhimna faqri wadhthiroori

Dalam kefakiran dan keperluanku ىِكيِلمَو ىهلِااَي

yaa ilaahi wa maliiki

Wahai tuhanku, wahai yang memilikiku

ىِلاَح َفيَك مَلعَت َتنَا

anta ta'lam kaifa haali

Engkau mengetahui akan keadaanku ىِبلَق َّلَح دَق اَمِبَو

wa bima qod halla qolbi

Dan apa yang berada dalam hatiku ىِلاَغِتشاَو ٍموُمُه نِم

Dari kesedihan dan kesibukanku ٍفطُلِب ىِنكَراَدَتَف

fatadaa rokni biluthfin

Maka tolonglah aku dengan kelembutan ىِلاَوَملا ىلوَماَي َكنِم

minka yaa maulal mawaali

dariMu wahai Tuhan orang2 yang memohon pertolongan ىِنثِغ َهجَولا َميِرَكاَي

yaa kariimal wajha ghitsni

Wahai yang maha mulia tolonglah aku ىرابطصا ىنفَي نَا َلبَق

qobla anyafnash thibaari

Sebelum lenyap kesabaranku اًثوَغ َثوَغلا َعيِرَساَي

yaa sarii'al ghoutsa ghoutsan

Wahai yang segera memberi pertolongan اًعيِرَس انكِردُي َكنِم

minka yudrikna sarii'an

Berilah kami perolonganmu dengan segera ىِتأَيَو َرسُعلا ُمَزهَي

yahzamul 'usro wa ya'tii

Yang menghilangkan kesulitan dan mendatangkan اًعيِمَجوُجرَا ىِذلاِب

billadzi arju jamii'an

Dengan segala yang aku harapkan اًبيِجُماَي اًبيِرَقاَي

ya qoriiban ya mujiiban

Wahai yang maha dekat dan maha memperkenankan اًعيِمَساَياًميِلَعاَي

yaa 'aliiman yaa samii'an

Wahai yang maha mengetahui dan maha mendengar ىِزجَعِب ُتقَّقَحَتدَق

qod tahaqqoqtu bi'ajzi

Aku mengaku akan kelemahanku ىِراَسِكلاَو ىِعوُضُخَو

wa khudhu'ii wal kisaari

Dan ketundukanku serta kesedihanku فقاوباَبلاِب لَزَا مَل

lam azal bilbaab waqf

Aku senantiasa menunggu di hadapan pintu rahmatMU ىِفوُقو ىِّبَر نمحراَف

farhamna robbi wuquufi

Wahai Tuhan kasihanilah aku فِكاَع ِلضَفلا ىِداَوِبَو

wabiwaadil fadhli 'aakif

Di lembah kurniaaMu aku bersimpuh ىِفوُكُع ىِّبَر مِدَاَف

faadim robbi 'ukuufi

Wahai Tuhanku tetapkanlah keberadaanku disana مِزَال ُّنَّظلا نسَحلَو

Bersangka baik(dengan Mu) adalah kewajiban ىِفيِلَحَو ىِّلِخ َوُهَف

fahuwa khilli wa haliifi

Ia (sangka baik) adalah teman dan sahabatku ىِسيِلَجَو ىِسيِنَاَو

wa aniisi wa jaliisi

Juga penyenang bagiku dan yang setia bersamaku ىِراَهَنَو ىِليَل َلوَط

thoula laili wanahaari

Sepanjang malam dan siangku بَراَي ِسفَّنلا ىِف ٌةَجاَح

haajatun finnafsi yaa rob

Wahai Tuhanku, dalam jiwa ini terdapat hajat ىِضاَقَريَخ اَياَهِضقاَف

Maka kabulkanlah wahai yang sebaik baik mengabulkan ىِبلَقَو ىِّرِس حرَاَو

Lapangkanlah sirr dan hatiku ِظاَوِّشلاَو اَهاَظَل نَم

Dari gejolah dan kegelisahan ٍروُبُحَو ٍروُرُس ىِف

Gantikanlah ia dengan kesenangan dan kebahagiaan ىِضاَر َتنُكاَماَذِاَو

Dana dalam keadaan yang Engkau ridhoi ىِلاَح ُطسَبلاَو اَنَهلاَف

Maka ketenangan dan ketentraman itulah keadaanku ىِراَثِدَو ىِراَعِشَو

Dan juga lambang dan pakaianku(sebagai hambaMu)

No comments:

Post a Comment